MHD Pezinok

10.06.2024

Dopravca

Prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Pezinku prevádzkuje AZ-Lines , s.r.o. 

Farská 50, Nitra 949 01, IČO: 54 903 360

Všetky podnety, nápady, sťažnosti atď. prosíme komunikovať e-mailom buď priamo s dopravcom alebo s Mestom Pezinok. Pre komunikáciu s verejnosťou sú zriadené nasledujúce emailové adresy:

  • Mestský úrad Pezinok: mestska.doprava@msupezinok.sk
  • Dopravca AZ-Lines, s.r.o.: mhdpk@az-lines.skVšetky aktuálne informácie nájdete na tejto stránke kliknutím na  odkaz pod textom.

Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY AZ-Lines, s.r.o.

AZ-Lines , s.r.o. vydáva podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a podľa zákona o ochrane osobných údajov tento prepravný poriadok pre mestskú autobusovú dopravu.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok sa vydáva pre mestskú hromadnú dopravu, ktorú prevádzkuje AZ-Lines , s.r.o. Farská 50 Nitra 949 01 IČO:54 903 360

2. Prepravný poriadok podrobne upravuje vzťahy pri vykonávaní mestskej autobusovej dopravy medzi prevádzkovateľom dopravy (ďalej len "dopravca") a jej účastníkmi, okrem cenových vzťahov, ktoré upravuje tarifa.

3. Zamestnanci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby a ktorí majú kontrolný odznak alebo kontrolný preukaz a označení zamestnanci dopravnej služby, vrátane vodičov (ďalej len "oprávnení zamestnanci¨) môžu dávať cestujúcim pokyny, ktoré sa týkajú nastupovania a vystupovania, umiestnenia cestujúcich vo vozidle, uvoľnenie určitého priestoru vo vozidle, tarifného vybavenia, pripustenia batožín na prepravu a ich uloženia a zachovania pokoja a poriadku vo vozidle.

4. Oprávnení zamestnanci s kontrolným odznakom môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok; k týmto úkonom patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich za účelom: spracovania osobných údajov pre potreby vymáhania cestovného resp. prepravného a úhrad od tých cestujúcich, ktorí sa pri kontrole tarifného vybavenia nepreukážu platným cestovným lístkom a nezaplatia priamo revízorovi vo vozidle tarifou stanovenú úhradu, a to v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo – osobitný identifikátor, adresa trvalého bydliska, číslo OP, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti.

Čl. 2

Rozsah vykonávania pravidelnej prepravy

1. Pravidelná preprava osôb sa vykonáva na linkách mestskej autobusovej dopravy, ktoré sú uvedené v platných cestovných poriadkoch.

2. Dopravca je povinný zostaviť a uverejniť zastávkové cestovné poriadky pre každú linku pravidelnej mestskej hromadnej dopravy, ktorú prevádzkuje.

3. Zastávkové cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách.

4. Trvalé zmeny cestovného poriadku musí dopravca v zastávkových cestovných poriadkoch vyznačiť včas a čitateľne.

5. Dopravca je povinný dbať na správnosť všetkých údajov obsiahnutých na zastávkových cestovných poriadkoch a vo výveskách umiestnených na zastávkach.

6. Dopravca informuje občanov včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, rozhlasom, miestnou televíziou, výveskami umiestnenými na zastávkach a vo vozidlách a pod.) o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vzťah k cestujúcej verejnosti.

Čl. 3

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave

1. Prepravný poriadok, Tarifa MHD a cestovné poriadky umiestnené na zastávkach alebo dopravných prostriedkoch sú pre cestujúcich verejným návrhom dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2. Cestujúci uzatvára Zmluvu o preprave osôb momentom nastúpenia do vozidla MHD. Nastúpením do vozidla MHD vyjadruje cestujúci svoj neodvolateľný súhlas s podmienkami prepravy obsiahnutými v Prepravnom poriadku AZ - Lines, s.r.o. Cestujúci si je vedomý povinnosti disponovať platným cestovným dokladom, ktorý je potvrdením o uzavretí Zmluvy o preprave osôb. Cestujúci si je vedomý povinnosti uhradiť dopravcom určené cestovné. V prípade, ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného cestovného dokladu, vzniká mu povinnosť úhrady cestovného ako aj ďalších úhrad stanovených tarifou AZ - Lines, s.r.o. pre mestskú hromadnú dopravu. Cestovné a úhrada v zmysle tarify sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok cestujúcim pri výkone prepravnej kontroly.

3. Nevedomosť o tarifných a prepravných podmienkach neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie úhrady a cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka.

Čl. 4

Vzťah cestujúci – dopravca, ich práva a povinnosti

Práva a povinnosti dopravcu

1. Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je najmä povinný zaisťovať bezpečnosť cestujúcich, poriadok a pokoj vo vozidle. Dopravca je povinný vykonať prepravu ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla, spôsobilosť posádky vozidla a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.

2. Vozidlá, ktoré sa použijú na prepravu cestujúcich, musia spĺňať technicko-bezpečnostné podmienky pre prevádzku. Dopravca je povinný udržiavať priestor pre cestujúcich, vrátane schodov vozidla v náležitej čistote a počas jazdy zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla.

3. Vozidlo určené na prepravu cestujúcich musí sa na prednej časti výrazne označiť číslom alebo iným označením linky v smere jazdy s názvom konečnej zastávky. Označenie linky musí byť čitateľné aj za tmy. Na pravom boku každého vozidla v smere jazdy sa musia umiestniť smerové tabule viditeľné zvonka, z ktorých je zrejmé označenie linky, cieľ linky a dôležité nácestné zastávky. Zadná časť vozidla musí sa tak isto označiť číslom linky.

4. Trvalo zriadená zastávka musí byť vybavená značkou (označníkom), tabuľkou s označením názvu a musí mať platný zastávkový cestovný poriadok.

5. Vodič je povinný sa presvedčiť, či je ukončený výstup a nástup cestujúcich a dvere bezpečne zatvoriť.

6. Dopravca má nárok na úhradu škody na dopravnom prostriedku alebo dopravnom zariadení, ktorá bola spôsobená cestujúcim.

Práva a povinnosti cestujúceho

7. Cestujúci, ktorí splnia tarifné podmienky a podmienky určené týmto prepravným poriadkom majú právo na bezpečnú a pokojnú prepravu.

8. Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nenarúšali bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzovali vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťovali vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažovali ostatných cestujúcich a oprávnených zamestnancov. Povinní sú dbať na miestne úpravy vykonané dopravcom a na pokyny dopravcu. Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu alebo ju prerušiť, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich. Cestujúci, ktorý stojí je povinný vo vozidle držať sa rukoväte, madla alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiaceho a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade s platnými predpismi.

9. Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla, ihneď si označili cestovný lístok, na správnej zastávke prestúpili a v cieľovej zastávke včas vystúpili. Cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli.

10. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke a ak vozidlo nie je v pohybe. Cestujúci s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom oznámi vodičovi nástup a to stlačením tlačidla ak je ním vozidlo vybavené zvonku. V prípade výstupu s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom je povinný na to upozorniť vodiča.

11. Cestujúci môže na nástup do autobusu použiť len predné dvere pri vodičovi. Cestujúci môže na výstup použiť stredné prípadne zadné dvere.

12. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného zamestnanca z vozidla vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas opäť nastúpiť.

13. Ak pre starú alebo chorú osobu, invalida, tehotnú ženu alebo pre matku s dieťaťom je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci je povinný miesto uvoľniť aj bez vyzvania oprávneného zamestnanca. Cestujúci je ďalej povinný umožniť naloženie, vyloženie a umiestnenie detského kočíka alebo invalidného vozíka vo vozidle.

14. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na oprávnených zamestnancov pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu dopravcovi alebo cestujúcim

Cestujúcim nie je dovolené najmä:

a) násilne otvárať dvere, naskakovať a vyskakovať za jazdy a vykláňať sa z vozidla;

b) vystupovať alebo nastupovať, ak vodič dáva zvukové a svetelné znamenie, že vystupovanie a nastupovanie je ukončené a dvere sa zatvárajú, ďalej nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré oprávnený zamestnanec vyhlásil za obsadené;

c) zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča a v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a tarifnému vybaveniu a v priestore, kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla;

d) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návestné zariadenia dopravcu, prípadne zariadenia určené na pohon, používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a manipulovať so zariadeniami vozidla určenými na informovanie a iné potreby cestujúcich;

e) prihovárať alebo rozprávať sa počas jazdy s vodičom (s výnimkou inštruktora jazdy);

f) vo vozidle piť alkoholické nápoje, požívať drogy alebo užívať iné psychotropné látky, fajčiť vo vozidle a v priestoroch prístrešku zastávky;

g) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim;

h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla;

i) odkladať batožinu a domáce zvieratá na sedadlo; nosiť na chrbte batožinu, ktorá by prekážala ostatným cestujúcim v pohybe vo vozidle;

j) pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle;

k) vstupovať do vozidla s obutými kolieskovými korčuľami alebo so zmrzlinou.

15. Cestujúci je povinný poslúchať pokyny a príkazy oprávneného zamestnanca, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy.

16. Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a v prípade výzvy oprávneného pracovníka preukázať sa platným cestovným dokladom zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným dokladom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady za škodu na dopravnom prostriedku alebo dopravnom zariadení, ktorá bola spôsobená cestujúcim alebo za znečistenie vozidla.

17. Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca je povinný preukázať svoju totožnosť. Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený zamestnanec požiadať o pomoc políciu a v tom prípade cestujúci musí strpieť vo vozidle čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti.

18. Po príchode vozidla do výstupnej konečnej zastávky, musia všetci cestujúci z vozidla vystúpiť.

Čl. 5

Preprava zdravotne postihnutých osôb, starých osôb, tehotných žien, detí, detských kočíkov a invalidných vozíkov

1. Pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa podľa osobitných predpisov poskytli mimoriadne výhody (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP –S), choré osoby a tehotné ženy je dopravca povinný v každom vozidle vyhradiť miesta na sedenie. Ak pre tieto osoby je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci v ich blízkosti je povinný ponúknuť svoje miesto. Musí sa im umožniť nástup do vozidla všetkými dverami pre cestujúcich aj so sprievodcom; všetkými dverami určenými pre cestujúcich sa umožní nástup do vozidla aj cestujúcim viditeľne s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Zrakovo postihnutá osoba má právo na prepravu s vodiacim psom označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

3. Ak pri značke (označníku) zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou alebo vodiacim psom,dopravca je povinný pri značke (označníku) zastávky znovu zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne na zastávke; toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.

4. Cestujúci s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom môže nastúpiť len s vedomímvodiča alebo vystúpiť tými dverami vozidla, ktoré sú pre tento nástup a výstup určené a označené daným symbolom; kočík alebo invalidný vozík je povinný umiestniť v tej časti vozidla, ktorá je na prepravu kočíkov alebo invalidných vozíkov dopravcom vyhradená. Prechod kočíka a invalidného vozíka vo vozidle nie je dovolený. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka alebo invalidného vozíka, je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom toto miesto opustiť. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík alebo invalidný vozík, vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú.

5. Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú všetky miesta na sedenie vo vozidle obsadené, môže cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom obsadiť len jedno miesto na sedenie; kedy má cestujúci právo na bezplatnú prepravu detí, určuje tarifa.

6. Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o privolanie lekárskej pomoci.

Čl. 6

Rozsah prepravy batožín a zvierat a pravidlá nakladania s nájdenými vecami

1. Batožina

Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako batožinu:

a) veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vozidle,

b) Živé zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu.

c) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s ním. Na batožinu dohliada cestujúci a zodpovedá za ňu.

d) Cestujúci smie vziať so sebou do vozidla najviac tri batožiny. Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať v lone alebo v ruke.

e) Stratené batožiny alebo iné osobné veci vo vozidle dopravca dočasne uschováva.

f) Batožinu musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovala výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a priechod vozidlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, cestujúci musí uložiť batožinu podľa pokynu oprávneného zamestnanca. Cestujúci pri nástupe do vozidla, vo vozidle a ani pri výstupe z vozidla nemá mať umiestnenú batožinu na chrbte. Batožinou je zároveň zakázané obsadzovať miesta na sedenie.

g) Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu, pokiaľ to úprava, vybavenie a obsadenie vozidla dovoľuje, detský kočík bez dieťaťa alebo invalidný vozík bez prepravovanej osoby .

2. Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok

1. Osoby, ktoré sú oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou v primeranom množstve náboje, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje v poľovníckych kapsách a podobných obaloch.

2. Autobatérie možno brať so sebou ako batožinu, len vtedy, ak sú odplyňovacie otvory zabezpečené zaskrutkovanou zátkou tak, aby z nich kvapalina nemohla vystreknúť; ak sú nabité, musia byť póly zabezpečené tak, aby nenastalo krátke spojenie. Autobatérie nesmú byť zvonku znečistené a musia byť vždy postavené na podlahu vozidla.

3. Zvieratá

1. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

2. Bez schránky možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schránky môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže vodič povoliť prepravu psa každej veľkosti.

Pre prepravu psov bez schránok sa stanovujú tieto podmienky:

a) pes má bezpečný náhubok (s výnimkou vodiaceho psa zrakovo postihnutého cestujúceho) a drží sa na krátkej vôdzke,

b) nejde o špinavého, chorého a psa s agresívnym chovaním,

c) v jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes; to obmedzenie neplatí ak ide o dvoch psov,ktorých berie so sebou do vozidla jeden cestujúci.

3. Dopravca vylučuje prepravu plazov, jedovatého alebo štípajúceho hmyzu na všetkých prevádzkovaných linkách.

4. Oprávnený zamestnanec môže vylúčiť z prepravy domáce alebo iné zvieratá, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky najmä obsaditeľnosť vozidla.

5. Rozhodnutím dopravcu sa môže preprava živých zvierat na niektorých linkách alebo v niektorých vozidlách vylúčiť; toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na psov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, na vodiacich psov, ktorí sprevádzajú zrakovo postihnutých cestujúcich.

6. Ak oprávnený zamestnanec má pochybnosti o tom, či veci alebo zvieratá, ktoré cestujúci vzal so sebou do vozidla, vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá),ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, je ich cestujúci povinný z vozidla odstrániť.

7. Oprávnený zamestnanec môže vylúčiť z prepravy batožinu, nebezpečné veci a zviera cestujúceho, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.

Čl. 7

Vylúčenie osôb z prepravy

1. Z prepravy bude vylúčený cestujúci, ktorý nespĺňa povinnosti vyplývajúce z prepravného poriadku. Pri vylúčení nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti cestujúceho.

2. Do vozidla nemajú prístup a z prepravy budú vylúčené osoby javiace nadmerné požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu alebo mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu.

Dopravca je ďalej oprávnený vylúčiť:

a) osoby, ktoré nedodržiavajú prepravný poriadok, pokyny a príkazy oprávnených zamestnancov, zdržiavajú sa vo vozidle neoprávnene alebo svojím správaním narušujú bezpečnú a pokojnú prepravu, znečisťujú vozidlo alebo inak obťažujú cestujúcich;

b) osoby bez platného cestovného dokladu, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne iné sumy určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou.

Čl. 8

Veci, ktorých preprava je vylúčená

1. Nie je dovolené, aby cestujúci bral so sebou do vozidla:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy;

b) nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, ako aj úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat; osobitné predpisy stanovujú nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy;

c) nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy;

d) veci, ktoré môžu poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo;

e) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne mohli byť cestujúcim na ťarchu;

f) batožinu, ktorej hmotnosť presahuje 50 kg, alebo batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg;

g) predmet, rozmer ktorého je väčší ako 45 x 55 x 100 cm (napr. bicykel, moped, motocykel a pod), alebo predmet dlhší ako 200 cm pri priemere väčšom ako 30 cm (napr. koberec a pod.), a ak ide o predmet tvaru tabule, ak je väčší ako 10 x 100 x 150 cm, na detské kočíky alebo invalidné vozíky sa toto ustanovenie nevzťahuje;

h) ostatné veci, ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla;

i) bicykle.

Čl. 9

Meškanie alebo nevykonanie prepravy

1. Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca prepravil riadne a včas podľa cestovného poriadku do cieľovej zastávky. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vozidlom, pre ktoré bol tarifne odbavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne aj inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

2. Právo na prepravu určitým spojom linky má občan len vtedy, ak vozidlo nie je plne obsadené.

Čl. 10

Postup osádky vozidla, dispečera, prípadne iných osôb pri dopravnej nehode, požiari alebo iných mimoriadnych situáciách pri zabezpečovaní ochrany cestujúcich

1. Členovia osádky vozidla v prípade vzniku dopravnej nehody, alebo inej mimoriadnej situácie, pri ktorej je ohrozené zdravie alebo iná ujma cestujúcich, vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie a odvrátenie situácie ohrozujúcej zdravie alebo iné ohrozenie cestujúcich a majetku.

2. Členovia osádky, resp. ostatní účastníci dopravného procesu sú povinní neodkladne privolať zdravotnícku pomoc a do jej príchodu poskytovať nevyhnutnú zdravotnú pomoc postihnutým účastníkom dopravnej nehody.

3. Na riešení nehody sa zúčastňuje službukonajúci dispečer, ktorý sa v spolupráci s dopravnou políciou, resp. s inými kompetentnými zložkami podieľa na odstránení následkov a obnovení dopravy.

Čl. 11

Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od vykonania prepravy. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vystaví zápis. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 10 dní, považuje sa za nepodanú.

3. Reklamácia čipovej karty nebude uznaná pokiaľ došlo k mechanickému, chemickému, tepelnému, elektrickému resp. elektromagnetickému poškodeniu čipu alebo ak neboli dodržané podmienky jej používania.

4. V prípade uznanej reklamácie čipovej karty vystaví cestujúcemu bez zaplatenia manipulačného poplatku duplikát.

5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

Čl. 12

Kontrola cestovných lístkov

1. Cestujúci je povinný na vyzvanie vodiča alebo iného člena osádky, alebo oprávneného zamestnanca kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukážku na zľavu cestovného. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestor mimo vozidla, pokiaľ sa vystupuje na konečnej zastávke, resp. uzavretý priestor.

2. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške 100 násobku stanoveného základného cestovného. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má vydanú čipovú kartu, ale nemôže sa ňou preukázať pri kontrole, môže tak urobiť bezplatne do 96 hodín počnúc nasledujúcim dňom od zistenia na prepravnej kontrole v kancelárii mestskej hromadnej dopravy. V prípade dodatočného nepreukázania sa v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným dokladom o zaplatení prepravného za batožinu alebo živé zviera, zaplatí prepravné a poplatok vo výške 10 násobku stanoveného základného cestovného.

3. Cestovný lístok je dokladom o zaplatení cestovného. Ak oprávnený zamestnanec zistí, že cestujúci sa preukazuje neplatným cestovným lístkom (určeným platnou tarifou) a cestujúci odmietne zaplatiť cestovné a úhradu v stanovenej výške je povinný neplatný cestovný lístok odobrať. Za odobratý neplatný cestovný lístok cestujúci nemá nárok na vrátenie zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný strpieť čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru v prípade, ak sa pri kontrole odmietne alebo nemôže preukázať osobnými dokladmi.

Čl. 13

Cestovné lístky a ich preukazovanie

1. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a zvierat ako aj podmienky, za ktorých sa uplatňujú.

2. Tarifu vydáva dopravca. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje tarify sprístupnili verejnosti v priestoroch pre cestujúcich.

3. Cestujúci, pokiaľ nemá podľa tarify právo na bezplatnú prepravu, je povinný zaplatiť cestovné určené tarifou. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať dokladom, ktorým je bezkontaktná karta .Tarifa určuje, za ktoré batožiny alebo zvieratá je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

4. Cestujúci, ktorý nevyužije svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného, nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy.

5. Cestovné lístky sú jednorazové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu jedným spojom bez prestupu.

6. Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy.

7. Predaj cestovných lístkov sa uskutočňuje vodičom vozidla za týchto podmienok:

a) predaj lístkov sa vykonáva len počas pobytu vozidla na zastávke (nie počas jazdy),

b) cestujúci musí mať pripravené odpočítané peniaze v hodnote lístkov,

c) vo vozidle sa nezačala vykonávať prepravná kontrola. Pri nesplnení uvedených podmienok vodič má právo odmietnuť predaj lístkov.

8. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla.

9. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platnou preukážkou na zľavu cestovného (bezdotyková čipová karta).

10. Cestovný lístok vydaný iným dopravcom je neplatný.

11. Čipová karta vydaná na meno je neprenosná a môže ju využívať len osoba na meno ktorej bola vydaná.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

1. Dopravca zabezpečuje zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku a tarify v dopravnej kancelárii dopravcu v sídle dopravcu a na internetovej stránke dopravcu.

2. Prepravný poriadok v tomto znení je účinný od 8.1.2024.